Zákaznická linka 519 304 611

Informace pro zákazníky

Vážení zákazníci, na aktuální záložce naleznete informace o kvalitě vody. Tabulky jsou rozděleny po jednotlivých obcích dle roku.

Pro obce Pasohlávky, Ivaň, Vlasatice, Nová Ves, Velký Dvůr – sdělení o ukončení proplácení finančního příspěvku na nákup balené vody ze dne 22.2.2023 (zde).

Pro obce Nová Ves, Velký Dvůr, Vlasatice, Pasohlávky, Ivaň, Vranovice, Přibice, Pouzdřany a Strachotín vydala Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje Rozhodnutí o určení mírnějšího hygienického limitu č.j.: KHSJM 44166/2021/BV/KOH ze dne 9.8.2021 (zde).

Pro obce Vranovice, Přibice, Pouzdřany a Strachotín vydala Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje Sdělení k jakosti vody distribuované skupinovým vodovodem Hustopeče – Vranovice  č.j.: KHSJM 26291/2022/BV/HOK ze dne 9.5.2022, kterým zrušila všechna omezení v užívání pitné vody (zde).

Hodnocení zdravotního rizika zpracované MUDr. Bohumilem Havlem (zde).

Tvrdost vody

Voda v přírodě obsahuje minerální soli. Podle množství vápníku a hořčíku obsaženého ve vodě je voda měkká nebo tvrdá. Tvrdost vody záleží na charakteru půdy, kterou voda protéká – vápenatá půda dává vodu tvrdou, žulová půda dává vodu měkkou. 

Tyto minerální soli (vápník a hořčík) jsou velmi důležité pro lidský organismus, jejich přítomnost ve vodě je tedy žádoucí. Z tohoto důvodu jsou stanoveny doporučené hodnoty, které určují minimální obsah těchto solí (kationtů) v pitné vodě. Vyšší hodnoty, než jsou hodnoty doporučené, jsou tedy přípustné a nejsou zdravotně závadné.

Oficiální jednotkou tvrdosti je jeden milimol na litr, ve zkratce „mmol/l“. Stále se však v hojné míře užívají starší jednotky, jako např. stupně německé, značeno jako „°dH“ (příp. „°N “) nebo také stupně francouzské, značeno jako „°F“.

Přepočty tvrdosti vody

1 mmol/l = 5,61° dH (německých stupňů)
1 mmol/l = 10° F (francouzských stupňů)
1° dH = 0,18 mmol/l
1° dH = 1,78° F
1° F = 0,1 mmol/l
1° F = 0,56° dH
 

Stupnice tvrdosti vody

Voda

mmol/l

°dH

°F

velmi měkká

<0,5

<2,8

<5

měkká

0,7 – 1,25

3,9 – 7

7 – 12,5

středně tvrdá

1,26 – 2,5

7,01 – 14

12,51 – 25

tvrdá

2,51 – 3,75

14,01 – 21

25,01 – 37,5

velmi tvrdá

>3,76

>21,01

>37,51

 

Chemické látky použité k úpravě vody

Na úpravnách vody a čerpacích stanicích provozovaných společností VaK Břeclav, a.s. jsou k úpravě vody používány následující chemické látky a směsi, jejichž použití závisí na způsobu úpravy vody:

Vápenný hydrát Ca(OH)2 – je používán k alkalizačnímu čiření vody, úpravě pH a snížení korozivních vlivů vody na železo a beton
Hydroxid sodný NaOH – je používán k úpravě pH vody
Manganistan draselný KMnO4 – oxidační činidlo pro odstranění železa a manganu z upravované vody (převedení rozpuštěných iontů železa a zejména manganu do nerozpuštěné formy)
Chloritan sodný NaClO2 – chemická látka pro výrobu dezinfekčního činidla – chlordioxidu
Kyselina chlorovodíková HCl – chemická látka pro výrobu dezinfekčního činidla – chlordioxidu
Chlordioxid ClO2 (oxid chloričitý) – používá se k dezinfekci pitné vody
Plynný chlor Cl2 – používá se k dezinfekci pitné vody
Chlornan sodný NaClO – používá se k dezinfekci pitné vody

Posouzení rizik při výrobě a distribuci pitné vody

Posouzení rizik pro výrobu a distribuci pitné vody podle § 3c odst.1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb. pro jednotlivé skupinové vodovody jsou vypracovávány postupně a budou dokončeny v termínu do 1.11.2023.