Zákaznická linka 519 304 611

Informace pro zákazníky

Vážení zákazníci, na aktuální záložce naleznete informace o kvalitě vody. Tabulky jsou rozděleny po jednotlivých obcích dle roku.

Pro obce Nová Ves, Velký Dvůr, Vlasatice, Pasohlávky, Ivaň, Vranovice, Přibice, Pouzdřany a Strachotín vydala Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje Rozhodnutí o určení mírnějšího hygienického limitu č.j.: KHSJM 44166/2021/BV/KOH ze dne 9.8.2021 (zde).

Pro obce Vranovice, Přibice, Pouzdřany a Strachotín vydala Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje Sdělení k jakosti vody distribuované skupinovým vodovodem Hustopeče – Vranovice  č.j.: KHSJM 26291/2022/BV/HOK ze dne 9.5.2022, kterým zrušila všechna omezení v užívání pitné vody (zde).

Omezení v užívání vody z vodovodu vyplývající ze zpracovaného hodnocení zdravotních rizik:

Pro obce Nová Ves, Velký Dvůr, Vlasatice, Pasohlávky a Ivaň:

  • Voda nesmí být používána k přípravě kojenecké stravy – děti do 1 roku
  • Omezení používání vody u dětí do dovršení 8 let věku (tzn. do 7,99 let) a pro těhotné a kojící ženy (nahrazení ve větší části denní spotřeby)
  • Doporučení nahradit vodu při vaření pro děti do 4 let a u těhotných žen, zejména při delším varu
  • Pro ostatní spotřebitele (dětí od 8 let a dospělé osoby) je možno vodu z vodovodu používat bez omezení

Při krátkodobém pobytu (max. 7 dní v roce):

  • Voda nesmí být používána k přípravě kojenecké stravy – děti do 1 roku
  • Omezení používání vody u dětí do dovršení 2 let věku (tzn. do 1,99 let)
  • Pro ostatní spotřebitele (dětí od 2 let a dospělé osoby) je možno vodu z vodovodu používat bez omezení

Hodnocení zdravotního rizika zpracované MUDr. Bohumilem Havlem (zde).

Z důvodu zhoršené kvality dodávané vody bude osobám, které by mohly být konzumací méně kvalitní vody ohroženy na zdraví, vyplácen finanční příspěvek na nákup balené vody. Pro vyplacení finančního příspěvku je potřeba vyplnit žádost, a tuto doručit naší a.s.
Žádost pro Pasohlávky, Ivaň, Vlasatice, Nová Ves a Velký Dvůr (zde)

Tvrdost vody

Voda v přírodě obsahuje minerální soli. Podle množství vápníku a hořčíku obsaženého ve vodě je voda měkká nebo tvrdá. Tvrdost vody záleží na charakteru půdy, kterou voda protéká – vápenatá půda dává vodu tvrdou, žulová půda dává vodu měkkou. 

Tyto minerální soli (vápník a hořčík) jsou velmi důležité pro lidský organismus, jejich přítomnost ve vodě je tedy žádoucí. Z tohoto důvodu jsou stanoveny doporučené hodnoty, které určují minimální obsah těchto solí (kationtů) v pitné vodě. Vyšší hodnoty, než jsou hodnoty doporučené, jsou tedy přípustné a nejsou zdravotně závadné.

Oficiální jednotkou tvrdosti je jeden milimol na litr, ve zkratce „mmol/l“. Stále se však v hojné míře užívají starší jednotky, jako např. stupně německé, značeno jako „°dH“ (příp. „°N “) nebo také stupně francouzské, značeno jako „°F“.

Přepočty tvrdosti vody

1 mmol/l = 5,61° dH (německých stupňů)
1 mmol/l = 10° F (francouzských stupňů)
1° dH = 0,18 mmol/l
1° dH = 1,78° F
1° F = 0,1 mmol/l
1° F = 0,56° dH
 

Stupnice tvrdosti vody

Voda

mmol/l

°dH

°F

velmi měkká

<0,5

<2,8

<5

měkká

0,7 – 1,25

3,9 – 7

7 – 12,5

středně tvrdá

1,26 – 2,5

7,01 – 14

12,51 – 25

tvrdá

2,51 – 3,75

14,01 – 21

25,01 – 37,5

velmi tvrdá

>3,76

>21,01

>37,51

 

Chemické látky použité k úpravě vody

Na úpravnách vody a čerpacích stanicích provozovaných společností VaK Břeclav, a.s. jsou k úpravě vody používány následující chemické látky a směsi, jejichž použití závisí na způsobu úpravy vody:

Vápenný hydrát Ca(OH)2 – je používán k alkalizačnímu čiření vody, úpravě pH a snížení korozivních vlivů vody na železo a beton
Hydroxid sodný NaOH – je používán k úpravě pH vody
Manganistan draselný KMnO4 – oxidační činidlo pro odstranění železa a manganu z upravované vody (převedení rozpuštěných iontů železa a zejména manganu do nerozpuštěné formy)
Chloritan sodný NaClO2 – chemická látka pro výrobu dezinfekčního činidla – chlordioxidu
Kyselina chlorovodíková HCl – chemická látka pro výrobu dezinfekčního činidla – chlordioxidu
Chlordioxid ClO2 (oxid chloričitý) – používá se k dezinfekci pitné vody
Plynný chlor Cl2 – používá se k dezinfekci pitné vody
Chlornan sodný NaClO – používá se k dezinfekci pitné vody

Posouzení rizik při výrobě a distribuci pitné vody

Posouzení rizik pro výrobu a distribuci pitné vody podle § 3c odst.1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb. pro jednotlivé skupinové vodovody jsou vypracovávány postupně a budou dokončeny v termínu do 1.11.2023.