Informace k rekonstrukci a výstavbě vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje

Jednou ze součástí projektu "Břeclavsko – rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje" je část D, ve které je řešena rekonstrukce a  zvýšení kapacity úpravny vody v Lednici a propojení skupinových vodovodů tak, aby bylo možno kvalitní pitnou vodu z této úpravny dodávat i do Březí, Dobrého Pole, Novosedel, Nového Přerova, Jevišovky a Drnholce. Ve výhledu bude možno vodu dodávat i do skupinového vodovodu Dolní Dunajovice.

Část "D" projektu "Břeclavsko" je již ukončená. V srpnu 2008 byly dokončeny stavební práce, proběhlo předání nových a rekonstruovaných objektů a zahájila se kolaudační řízení. V současné době jsou již všechna potřebná kolaudační rozhodnutí vydána a stavba je uvedena do provozu. Úpravna vody  Lednice bude po dobu jednoho roku v tak zvaném "zkušebním provozu", kdy se ověřuje správná funkce nové technologie.

Celý projekt, včetně části "D", je částečně financován z Fondu soudržnosti EU. Na financování se dále podílí Státní fond životního prostředí ČR a především Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., které jsou investorem, vlastníkem a budoucím provozovatelem celé stavby.

Celkové vynaložené náklady na dokončenou část D projektu "Břeclavsko" byly 5,911 mil. EUR, přičemž příspěvek evropské unie byl ve výši 3,866 mil. EUR a příspěvek SFŽP byl 0,225 mil. EUR.

Zhotovitelem této části byla firma  IMOS Brno a.s. Práce byly zahájeny  podpisem smlouvy o dílo dne 21.11.2006  a ukončeny dne 29.8.2008 podpisem předávacího protokolu. Generální projektant byl AQUA PROCON s.r.o. Brno. Realizaci stavby dozoroval správce stavby, kterým je sdružení firem Mott MacDonald Praha, spol.s.r.o., AP Investing s.r.o. a Geotest Brno a.s.

Nejnáročnější části této stavby byla bezesporu rekonstrukce úpravny vody Lednice za plného provozu. Byla provedená modernizace chemicko – technologického zařízení a zvýšená její kapacita ze 100 l/s na 140 l/s upravené  vody. Surová voda je v požadovaném množství a kvalitě čerpána do rekonstruovaného spojovacího objektu na úpravně vody. Na dvou čerpacích stanicích surové vody bylo vyměněno jejich technologické vybavení.  K provozní budově úpravny vody byl přistavěn nový objekt aerace a chemického hospodářství.  Provzdušněná a chemicky upravená surová voda nyní protéká přes zrekonstruovaný klariflokulátor, kde se usadí vysrážené vločky železa a další nerozpuštěné látky. Předčištěná voda potom teče přes zrekonstruované otevřené pískové filtry, kde se z vody odstraní zbytek nečistot, do nového vodojemu o objemu 2 x 750 m3. Hygienické zabezpečení pitné vody je zajištěno chlordioxidem. Upravená voda  splňuje limity stanovené pro pitnou vodu. Kal z praní filtru a klariflokulátoru je odvodňován na rekonstruovaných kalových polích a po odvodnění  je  uložen na skládce.

Vyrobená pitná voda je dle potřeby čerpána směrem na Mikulov a směrem na vodojem  Lednice.  Distribuce vody ve skupinovém vodovodu Mikulov – Lednice – Novosedly je řízená prostřednictvím vodárenského dispečinku do kterého jsou již zahrnuty i zprovozněné nové objekty této stavby.

Zejména lidé z obcí Březí, Dobrého Pole, Novosedel, Nového Přerova, Jevišovky a Drnholce, kteří  byli dříve zásobováni z místních zdrojů Drholec, Novosedly a Nový Přerov, nyní ocení, že je jim dodávána kvalitní pitná voda z ÚV Lednice.

K tomu, aby bylo možné tyto obce zásobovat kvalitnější pitnou vodou z úpravny vody Lednice, byly vybudovány nové čerpací stanice Mušlov a Novosedly, vodojem Březí, výtlačné a zásobovací potrubí. Celkem se vybudovalo 13 346 m vodovodních řadů. Čerpací stanice Mušlov zajišťuje čerpání vody do Mikulova a novým zásobovacím potrubím do vodojemu Březí. Nový vodojem Březí má nyní objem 2 x 300 m3. Na vodojemu Březí se kontroluje obsah chloru ve vodě a v případě potřeby se provede dochlorování. Z vodojemu Březí jsou nyní gravitačně zásobovány obce Březí, Dobré Pole a čerpací stanice Novosedly. Čerpací stanice Novosedly zajišťuje čerpání z vodovodního přivaděče od Dobrého Pole do vodojemu Novosedly.

tisk