Břeclavsko, rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje

Kladné rozhodnutí Komise evropských společenství o udělení pomoci z Fondu soudržnosti pro tento projekt bylo podepsáno dne 24. 12. 2004. Byly zahájeny práce na přípravě dokumentace pro územní a stavební řízení. Potřebná stavební povolení byla vydána do června 2006, kdy bylo zahájeno zadávací řízení této veřejné zakázky. Z důvodu řešení různých námitek, byly smlouvy se zhotoviteli postupně uzavírány až do září 2007.

Projekt je zaměřen zejména na výstavbu a rekonstrukci kanalizací a čistíren odpadních vod (dále jen ČOV) v Břeclavi, Podivíně, Mikulově, Valticích, Lednici, Hustopečích, Velkých Pavlovicích, Kobylí a Pohořelicích. Jeho prvořadým cílem je zajistit, aby způsob odvádění a čištění odpadních vod byl v souladu s příslušnými předpisy České republiky a Evropské unie. Všech 9 řešených lokalit je na seznamu aglomerací větších než 2000 EO, u kterých se Česká republika zavázala, že budou do konce roku 2010 splňovat Směrnici o čištění městských odpadních vod č. 91/271/EHK. Tato část projektu řeší rovněž hygienizaci čistírenských kalu z ČOV, která je předpokladem jeho využití v zemědělství. Hygienizace kalu bude prováděná ve většině případů smícháním odvodněného kalu s práškovým vápnem.

Druhá část projektu se týká zásobování pitnou vodou. Jejím cílem je zvýšit kapacitu úpravny vody Lednice, propojit skupinové vodovody a zajistit tak dalším obcím dodávky kvalitní vody z této úpravny.

Celkový rozsah výstavby a rekonstrukcí kanalizační sítě projektu

V Břeclavi je v současné době vybudována jednotná stoková síť, která odvádí odpadní vody z převážné části města do městské ČOV. Z důvodu špatného technického stavu je nutno rekonstruovat část kanalizace včetně shybky pod Dyjí. V části města bude vybudována nová gravitační kanalizace s čerpacími stanicemi.

Součástí podprojektu Břeclav je shybka pod Dyjí včetně dvou odlehčovacích komor a rekonstrukce čerpací stanice "Dubič". Kanalizace a odlehčovací stoka v ulici U Stadionu. Dále nová kanalizace ve Staré Břeclavi v ulicích Na Ostrově, Zahradní, Nábřeží A. Dvořáka a Rybářské uličky, kde je navržena jednotná kanalizace. Odpadní vody z tohoto povodí jsou sváděny do čerpací stanice a výtlakem přepravovány do stoky v ul. Na Pěšině. Další ulice ve kterých bude rekonstruována kanalizace jsou ulice Říční, Pastevní, U Rybníka a Hřbitovní. Vzhledem ke konfiguraci terénu jsou na stokách v ulici U rybníka a Hřbitovní rovněž navrženy čerpací stanice. Bude provedena i rekonstrukce kanalizace v ulicích Jiráskova, Husova, Riegrova, Žižkova, nám. Petra Bezruče, Fintajslova, Sladová a Lázeňská. Dojde i k rekonstrukci odlehčovací komory na Dolní Luční v Poštorné včetně části přívodní stoky a škrtící tratě. Na všech nových stokách budou provedeny odbočení pro kanalizační přípojky, na rekonstruovaných stokách budou všechny přípojky přepojeny. Součástí stavby jsou i nezbytně nutné přeložky stávajících inženýrských sítí a opravy komunikací.

Město Břeclav má již částečně rekonstruovanou ČOV pro 50 500 ekvivalentních obyvatel (dále EO). Na předchozí rekonstrukci přispěla Evropská unie z fondu PHARE. V rámci této stavby bude provedeno dokončení rekonstrukce ČOV u následujících technologických celků.

  • Předpokládá se, že rekonstrukcí mechanické části ČOV dojde ke zvýšení účinnosti této části technologie a snížením množství znečištění přicházejícího na biologickou část ČOV dojde i ke zlepšení účinnosti celé ČOV.
  • Doplněním nádrží na biologické odstraňování fosforu bude možno snížit množství dávkovaných chemikálií a tím dojde ke snížení objemu chemického neživého kalu v systému což spolu se zvýšením objemu nádrží zlepší provozní hodnoty celého aktivačního procesu.
  • Realizací dešťových zdržích spolu s vyšším průtokem přes biologickou část ČOV za deště dojde k výraznému snížení ročního množství nečištěných odpadních vod za deště do recipientu.
  • Separátní zahušťování produkovaných kalů na ČOV zlepšuje kvalitu kalové vody a tím opět snižuje zatížení biologického stupně ČOV. Snížením množství kalu ve vyhnívací nádrži dojde k úspoře energie potřebné na vytápění.

Aby bylo možno odvodněný kal využít v zemědělství, bude v případě potřeby hygienicky zabezpečen smícháním s práškovým vápnem.

V Podivíně je vybudována téměř kompletní jednotná kanalizační síť. Vzhledem ke špatnému technickému stavu je nutno rekonstruovat část kanalizace a odlehčovací komory. Rekonstrukce stok klasickou technologií budou provedeny na ulici Komenského, Palackého, Sokolská a Revoluční. Část kanalizace bude rekonstruována bezvýkopovou technologií – vtažením polyuretanové výstelky do stávající železobetonové stoky. Tato technologie bude použitá na ulici Husová a Revoluční. Na rekonstruovaných stokách budou přepojeny stávající kanalizační přípojky, popřípadě bude sanováno jejich zaústění. Součástí stavby jsou i nezbytně nutné přeložky stávajících inženýrských sítí a opravy komunikací.

Stávající koncepce mechanicko–biologického čištění odpadních vod se skrápěnými biologickými filtry není perspektivní a nesplňuje příslušné předpisy týkající se kvality vypouštěné vody. Z tohoto důvodu je nutno ČOV kompletně modernizovat. Je uvažováno se zachováním a rekonstrukcí mechanického čištění odpadních vod, které bude rekonstruováno a modernizováno. Nově bude vybudována jímka na dovážené odpadní vody.

Stávající biologický stupeň ČOV bude nahrazen novou aktivační nádrží a novou dosazovací nádrží. Aktivační nádrž bude směšovací s přerušovanou nitrifikací a denitrifikací. Odbourávání fosforu bude prováděno srážením síranem železitým. Pro další snížení vypouštěného znečištění bude vybudován třetí stupeň čištění (filtrace).

Bude provedena rekonstrukce štěrbinových nádrží. Kal ze štěrbinových nádrží bude odvodňován na nové kalové koncovce. Odvodněný kal bude v případě potřeby hygienicky zabezpečen smícháním s práškovým vápnem.

Vstupní čerpací stanice bude rozšířená o čerpací stanici dešťových vod, která umožní v případě zvýšeného přítoku na ČOV, plnění nových dešťových zdrží.

V Mikulově je již realizována téměř úplná jednotná kanalizační síť. Tento podprojekt řeší rekonstrukci hydraulicky a stavebně nejvíce nevyhovujících úseků kanalizační sítě. Rekonstrukce kanalizačních stok bude probíhat v ulicích Pavlovská, Bezručova, U lomu, 22. dubna, Nová, Gagarinova, K Vápence a v prostoru před ČOV. Na ulici K Vápence bude provedená rekonstrukce odlehčovací komory. Na ulici Gagarinové bude přepojen meliorační příkop tak, aby se srážkové vody z příkopu nedostávaly do kanalizace. V prostoru před ČOV je navržena rekonstrukce sběrače, výstavba nových přítokových stok na ČOV a výstavba nového odlehčovacího kanálu. Současně bude provedena výstavba spadiště, spojné komory sběračů a odlehčovací komory. Součástí stavebního objektu je i rekonstrukce odlehčovací komory u železniční trati. Na rekonstruovaných stokách budou všechny přípojky přepojeny. Součástí stavby jsou i nezbytně nutné přeložky stávajících inženýrských sítí a opravy komunikací.

Stávající ČOV Mikulov byla vybudována v období 1988 – 1991 jako mechanicko biologická s mezofilní anaerobní stabilizací kalu. ČOV je vybavena zastaralou technologií, která neumožňuje odstraňování dusíkatého znečištění. Vzhledem k vypouštění vyčištěných vod do málo vodného toku je nutná její zásadní modernizace a rekonstrukce. Bude vybudováno nové mechanické předčištění a vstupní čerpací stanice. Mechanicky předčištěné odpadní vody budou čerpány do anodického selektoru před nízkozatížené oběhové aktivační nádrže. V aktivačních nádržích bude probíhat simultánní nitrifikace a denitrifikace. Odstraňování fosforu bude řešeno pomocí chemického srážení. Odtékající voda z dosazovacích nádržích bude dočišťována na bubnových sítech.

Bude rekonstruována dešťová čerpací stanice a v místě původní usazovací nádrže bude vybudována dešťová zdrž. Směsný kal bude před uskladněním zahuštěn na pásovém lisu.

Uskladňovací nádrže kalu budou provzdušňovány. Hygienizace kalu bude prováděná čistým kyslíkem. Odvodňování kalu bude prováděno na odstředivce.

Stoková síť jednotné kanalizace pokrývá město Valtice z 90 %. Systém odkanalizování města je funkční, vyžaduje však rekonstrukci starých nevyhovujících stok a doplnění stokové sítě pro možnost napojení dalších obyvatel města. Část sítě je nutno vzhledem ke špatnému technickému stavu rekonstruovat. Jedná se o kanalizace v ulicích Zámecká, Příční, Kopečná, U Nemocnice, Modřínová, K Lesíku, Česká, Sadová, K Vodojemu a 21. Dubna. Zároveň bude vybudována nová kanalizace v ulicích Sadová, 21.Dubna, Hyndrtál, Tří Bratří a Růžová. Na konci ulice Sadové bude nová čerpací stanice splaškových vod. V prodloužení ul. Tří Bratří bude další čerpací stanice splaškových vod. Na všech nových stokách budou provedeny odbočení pro kanalizační přípojky, na rekonstruovaných stokách budou všechny přípojky přepojeny. Součástí stavby jsou i přeložky stávajících inženýrských sítí a opravy komunikací.

Zdejší mechanicko-biologická ČOV typu Sigma – Prefa již nevyhovuje legislativním požadavkům na kvalitu čištění odpadních vod. Proto bude provedená rekonstrukce dešťového oddělovače a zvýšená kapacita stoky před ČOV, bude vybudováno nové mechanické předčištění, nová čerpací stanice, oběhové aktivační nádrže a dosazovací nádrž. Stávající technologická linka bude přestavěná na dešťovou zdrž. Stabilizace kalu bude aerobní, odvodňování kalu bude pomocí odstředivky, hygienizace kalu bude prováděná v případě potřeby práškovým vápnem.

Město Lednice má ve větší části obce vybudovánu jednotnou kanalizační síť. Část jednotné kanalizace v nevyhovujícím technickém stavu a tři čerpací stanice budou rekonstruovány. Bude vybudována nová splašková kanalizace v ulici Slovácká včetně čerpací stanice splaškových vod. Nová splašková kanalizace v ulici 21. Dubna je zaústěná do nové čerpací stanice na ČOV Lednice. V místní části Nejdek je nová kanalizace rovněž splašková. Splaškové vody z Nejdku budou čerpány do gravitační kanalizace v ulici Nejdecké v Lednici. Poslední část nové kanalizace v ulici Mikulovská a Václavkova, je jednotná. Rekonstrukce hydraulicky a stavebně nejvíce nevyhovujících úseků jednotné kanalizační sítě bude provedená v lokalitě Cihlářská. Bude provedena i rekonstrukce odlehčovací komory na ulici Mikulovská včetně škrtící trati a odlehčovací stoky zakončené novým výustním objektem. Jednotná kanalizace z Čechovy ulice bude přepojená tak, aby odpadní vody z této ulice protékaly přes odlehčovací komoru. Dojde i k rekonstrukci stávající čerpací stanice Břeclavská, Mikulovská (včetně nového havarijního přepadu) a u hotelu Days. Na všech nových stokách budou provedeny odbočení pro kanalizační přípojky, na rekonstruovaných stokách budou všechny přípojky přepojeny. Součástí stavby jsou i nezbytně nutné přeložky stávajících inženýrských sítí a opravy komunikací.

ČOV v obci Lednice nevyhovuje současným předpisům a požadavkům na kvalitu vyčištěných odpadních vod, zejména na odstraňování dusíkatého znečištění. Proto bude provedena rekonstrukce mechanické části ČOV, čímž dojde ke zlepšení jeho účinnost a současně budou zlepšeny hygienické a pracovní podmínky obsluhy ČOV. Dojde k zásadnímu rozšíření biologického stupně. Aktivace bude směšovací s přerušovanou nitrifikací a denitrifikací. Bude provedená rekonstrukce uskladňovací nádrže kalu a doplněná hygienizace odvodněného kalu vápnem.

Město Hustopeče má jednotnou kanalizační síť téměř kompletně vybudovanou. Ale značná část stokové sítě se nachází ve špatném technickém stavu a vyžaduje rekonstrukci. Je navržená rekonstrukce stavebně nevyhovujících úseků kanalizační sítě a rekonstrukce vnitřního vystrojení odlehčovacích komor. Rekonstrukce stok bude provedená v ulici Bratislavská, Palackého, Nádražní, Dobrovského, Třebízského, Komenského, Lipová, Javorová, Alšova, Hradní, Svatopluka Čecha, Nerudova, Tábory, Brněnská, Žižková, Jirásková, Kurdějovská. Nová kanalizace bude realizovaná jen v ulici Pod Hradbami, kde doposud nebyla kanalizace.

Stávající koncepce mechanicko – biologického čištění odpadních vod na ČOV Hustopeče zůstane zachována. ČOV již v současnosti nesplňuje požadavky na odstraňování dusíku a fosforu. Proto je navržena její modernizace a rekonstrukce.

Bude provedena rekonstrukce mechanické části ČOV – lapáku štěrku, hrubých česlí a vírových lapáků písku.

U oběhových aktivačních nádrží budou nahrazeny mechanické aerátory jemnobublinnou pneumatickou aerací. Tímto opatřením dojde ke stabilizaci biologického procesu a podstatnému zlepšení odbourávání dusíku při nitrifikační fázi. Ke zlepšení čistícího efektu rovněž přispěje i rekonstrukce dosazovacích nádrží a rekonstrukce čerpací stanice vratného kalu. Pro odstraňování fosforu bude ČOV doplněná o dávkovací zařízení síranu železitého.

Uskladňovací nádrž kalu bude vybavená středobublinnou aerací pro aerobní dostabilizaci kalu. Stávající odvodňování kalu na pásovém lisu bude doplněno o hygienizaci kalu vápnem včetně zachycení pachů v dezodorizačním filtru.

Stávající jednotná kanalizace ve Velkých Pavlovicích tvoří komplexní síť, která je ale místy ve špatném technickém stavu. Rekonstrukce kanalizace bude částečně prováděna bezvýkopovou technologií a částečně klasickým postupem. Bezvýkopová rekonstrukce stok včetně kanalizačních šachet a zaústění kanalizačních přípojek bude prováděná v ulici Hlavní. Rekonstrukce jednotné kanalizační stoky v ulicích Pod Břehy a V Údolí bude prováděná klasicky. Při vydatném dešti dochází ke zvýšení hladiny v Trkmance a následnému nátoku dešťové vody přes odlehčovací stoku do odlehčovací komory. K zamezení zpětného nátoku do komory budou na výustních objektech osazeny zpětné klapky. Na rekonstruovaných stokách budou přepojeny stávající kanalizační přípojky, popřípadě bude sanováno jejich zaústění. Součástí stavby jsou i nezbytně nutné přeložky stávajících inženýrských sítí a opravy komunikací.

Nedávno byla za podpory SFŽP ve městě vybudována mechanicko – biologická ČOV. Čistírna splňuje současné legislativní požadavky na čištění odpadních vod. Aerobní stabilizace kalu bude doplněná o hygienizaci kalu vápnem.

V obci Kobylí jsou v současnosti vybudovány pouze stoky dešťové kanalizace zaústěné do otevřených příkopů nebo přímo do Trkmanky. V rámci projektu bude vybudován základ jednotné kanalizační sítě, která využije část stávající dešťové kanalizace ve vyhovujícím technickém stavu. Dílčí lokality ze kterých je možno samostatně odvést srážkové vody budou odkanalizovány oddílnou splaškovou kanalizací. Část navržené kanalizační sítě je řešená jako rekonstrukce stávající kanalizace. Rekonstrukce kanalizace bude provedena v ulici Sokolská, Zelničky, Pod Padělky, August Šebestové, Baráky, Osvobození, Suchý Řádek, U Parku, Čaganov, Školní a Židova. Nové kanalizace budou v ulicích Fišuz, Konečná, Střední, Úzká, Zahrady, Trávníky a Dvorce.Na stokové síti v Kobylí je vybudováno celkem 7 čerpacích stanic (ul. Zelničky, ul. Sokolská, ul. Pod Padělky, ul. Augusty Šebestové, u č. p. 694, ul. Židová a u sportovního areálu).

Obec Kobylí nemá doposud vyřešeno čištění odpadních vod. Pro čištění odpadních vod je uvažováno s nízkozatíženým aktivačním procesem na principu bio – denitro pro odstraňování dusíkatého znečištění a se simultánním srážením fosforu. Mechanická část ČOV se bude skládat z česlí a lapáku písku. Pro zachycení prvního splachu dešťových vod bude vybudována dešťová zdrž. Biologická část je tvořená selektorem a kruhovou směšovací aktivační nádrží s vestavěnou dosazovací nádrží. Odstraňování fosforu bude řešeno pomocí chemického srážení. Kal bude aerobně stabilizován v uskladňovací nádrži. Odvodnění kalu bude prováděno na odstředivce. V případě potřeby může být odvodněný kal hygienizován vápněním.

Kanalizační síť města Pohořelice a obcí Cvrčovice a Smolín je řešena převážně jako oddílná. Odkanalizovaná oblast se nachází v rovinatém terénu, který pro odvedení splaškových odpadních vod na ČOV vyžaduje kombinací gravitačních stok s přečerpáváním. Část kanalizace a některé čerpací stanice ve špatném technickém stavu budou rekonstruovány. Současně bude v doposud neodkanalizovaných lokalitách postavená nová kanalizace, včetně čerpacích stanic. Nové stoky budou vybudovány v ulicích Brněnská, Mlýnská, Na Hrázkách, Dlouhá, Znojemská, Vídeňská a v areálu bývalých kasáren. Nové čerpací stanice budou vybudovány na ulici Brněnské – u zdravotního střediska, Mlýnské a Vídeňské. Nová čerpací stanice dešťových vod bude vybudována v areálu staré ČOV, která bude zrušena. Bude provedena výměna technologie u některých stávajících čerpacích stanic ve špatném stavu. V havarijním stavu je technologie u čerpacích stanic Brněnská – tiskárna, Vídeňská – hriště, Cvrčovice – okály, Brněnská – most.

ČOV Pohořelice není schopná dodržet požadované limity dusíku fosforu na odtoku. Řešení tohoto problému není však součástí projektu "Břeclavsko". V rámci projektu bude kalové hospodářství této ČOV doplněno zařízením pro hygienizaci kalu vápnem.

Břeclavsko a zásobování pitnou vodou

Současná úpravna vody a nejstarší část jímacího území byla uvedena do provozu počátkem šedesátých let minulého století s následnou rekonstrukcí a rozšířením na výkon cca 100 l/s v sedmdesátých letech. Jímací území Lednice je situováno v pravostranné části údolní nivy Dyje mezi obcemi Lednice a Břeclav. Od roku 1962 jsou postupně uváděny do provozu jímací objekty a čerpací stanice, které jsou rozmístěny v pěti oblastech (prameništích). Jímaná voda je charakteristická poměrně vysokým obsahem železa a manganu.

Součástí podprojektu "10 Břeclavsko – zásobování pitnou vodou" je rekonstrukce úpravny vody (dále jen ÚV) Lednice. Rekonstrukce ÚV spočívá v modernizaci chemicko-technologické úpravy, v rekonstrukci současných stavebních objektů a ve výstavbě nových objektů. Cílem rekonstrukce je zvýšit kapacitu ÚV na 140 l/s, přičemž upravená voda musí splňovat limity stanovené pro pitnou vodu. Z důvodu zvýšení kapacity prameniště bude vyměněná technologie ve dvou čerpacích stanicích surové vody. Bude provedená rekonstrukce spojovacího objektu, bude postavená přístavba provozní budovy pro aeraci a chemické hospodářství. Provzdušněná a chemicky upravená surová voda protéká přes rekonstruovaný klariflokulátor, kde se usadí vysrážené vločky železa a další nerozpuštěné nečistoty. Předčištěná voda potom teče na rekonstruované otevřené pískové filtry, kde se z vody odstraní zbytek nečistot. Vyčištěná voda bude akumulována v novém vodojemu o objemu 2 x 750 m3.

Hygienické zabezpečení pitné vody bude zajištěno chlordioxidem. Vyrobená pitná voda bude dle potřeby čerpána směrem na Mikulov, nebo směrem na Lednici.

Kal z praní filtru a klariflokulátoru bude odsazen na rekonstruovaných kalových polích a po vysušení bude odvezen na skládku.

Vzhledem k horší kvalitě zdrojů pitné vody v oblasti západně od Mikulova budou obce Březí, Dobré Pole a skupinový vodovod Novosedly zásobovány kvalitní pitnou vodou z ÚV Lednice. Aby bylo možno tyto obce zásobovat pitnou vodou, je nutno realizovat novou čerpací stanici Mušlov a Novosedly, vodojem Březí, výtlačné a zásobovací potrubí. Čerpací stanice Mušlov bude zajišťovat čerpání vody do Mikulova a nebo novým zásobovacím potrubím do vodojemu Březí. Nový vodojem Březí bude mít objem 2 x 300 m3. Na vodojemu Březí se bude kontrolovat obsah chlóru ve vodě a v případě potřeby se provede odchlorování. Z vodojemu Březí bude gravitačně zásobována obec Březí, Dobré Pole a čerpací stanice Novosedly. Do vodojemu Dolní Dunajovice bude nutno vodu z vodojemu Březí čerpat. Čerpací stanice Novosedly bude zajišťovat čerpání z vodovodního přivaděče od Dobrého Pole do vodojemu Novosedly.

tisk